top of page

Fotograf Mattias er ikke ansvarlig dersom loven ikke følges fullt ut. hjelp til å holde oversikt og 

kontakt meg ved tvil og eventuelle forbrytelser.

Lov (1998: 112) om ansvar for elektroniske oppslagstavler

BBS-lag

Utgitt fra trykk 31. mars 1998

Utgitt 12. mars 1998.

omfang

1  §

Denne loven gjelder for elektroniske oppslagstavler. Med elektronisk oppslagstavle menes i denne lov en tjeneste for elektronisk overføring av meldinger.

Med budskap menes i loven tekst, bilde, lyd eller annen informasjon.

2  §

Loven gjelder imidlertid ikke

 1. kun tilby nettverk eller andre forbindelser for overføring av meldinger eller andre enheter som kreves for å kunne bruke et nettverk eller annen forbindelse,

 2. overføring av meldinger innen en myndighet eller mellom myndigheter eller innenfor et selskap eller konsern,

 3. tjenester beskyttet av trykkefrihetsforordningen eller ytringsfrihetsloven, eller

 4. meldinger som kun er ment for en bestemt mottaker eller en bestemt krets av mottakere (elektronisk post).

Informasjon til brukere

3  §

Tilbyder av elektronisk oppslagstavle skal gi informasjon til alle som slutter seg til tjenesten om deres identitet og i hvilken grad innkommende meldinger blir tilgjengelige for andre brukere.

Tilsyn med tjenesten

4  §

Den som stiller med elektronisk oppslagstavle må for å oppfylle sin plikt iht  § 5 , ha slikt tilsyn med tjenesten som med rimelighet kan kreves av hensyn til virksomhetens omfang og retning.

Plikt til å slette visse meldinger

5  §

Dersom en bruker sender en melding til en elektronisk oppslagstavle, skal tjenesteleverandøren fjerne meldingen fra tjenesten eller på annen måte hindre videre spredning av meldingen, dersom

 1. innholdet i meldingen er klart som nevnt i bestemmelsene vedr

 2.  

  1. olaga hot i  Kapittel 4 5  §  kriminalitet barer,

  2. ulovlig krenkelse av personvernet i  Kapittel 4 6  c  §  kriminalitet barer,

  3. hets i  Kapittel 16 5  §  kriminalitet barer,

  4. hets mot folkegruppe i  Kapittel 16 8  §  kriminalitet barer,

  5. lovbrudd mot barnepornografi i  Kapittel 16 10  en  §  kriminalitet barer,

  6. ulovlig fremstilling av vold i  Kapittel 16 10  c  §  straffeloven, eller

  7. offentlig innkalling  3  §  lov (2010: 299) om straff for offentlig hets, rekruttering og opplæring vedrørende terrorforbrytelser og annen særlig alvorlig kriminalitet, eller

 3. det er åpenbart at brukeren har krenket opphavsretten eller en rettighet beskyttet av en bestemmelse i  Kapittel 5  åndsverkloven (1960: 729) for litterære og kunstneriske verk ved å sende inn kunngjøringen. For å kunne oppfylle sin forpliktelse etter første ledd har tjenesteyter rett til å ta del i meldinger som fremkommer i tjenesten. Plikten etter første ledd og retten etter annet ledd gjelder også den som på vegne av tilbyder fører tilsyn med tjenesten.

SFS  2018: 1314

Straff

6  §

Den som forsettlig eller uaktsomt krenker  § 3  dømt til bot.

7  §

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker  § 5  første ledd dømmes til bot eller fengsel inntil seks måneder eller, dersom forbrytelsen er grov, til fengsel inntil to år. I mindre tilfeller skal den ikke holdes ansvarlig.

Første ledd gjelder ikke dersom handlingen kan idømmes ansvar etter straffeloven, lov ( 1960: 729 ) om opphavsrett til litterære og kunstneriske verk eller lov ( 2010: 299 ) om straff for offentlig hets, rekruttering og opplæring. vedrørende terrorforbrytelser og annen særlig alvorlig kriminalitet.

Lovbrudd etter første ledd kan i tilfeller hvor innholdet i meldingen er slik det er nevnt i bestemmelsen i  Kapittel 4 6  c  §  Straffeloven om ulovlig krenkelse av privatlivets fred forfølges av påtalemyndigheten bare dersom saksøker angir forbrytelsen til påtale eller dersom det er påkrevd fra offentlig side.

SFS  2018: 1314

Inndragning

8  §

Datamaskiner og annen eiendom som har vært brukt som hjelpemidler ved kriminalitet iht  § 7  denne loven kan erklæres forfalt, dersom det er nødvendig for å forebygge kriminalitet eller det ellers foreligger særlige grunner. Det samme gjelder eiendom som har vært ment å brukes som hjelpemiddel ved slik lovbrudd, dersom lovbruddet er fullbyrdet. Inndragning kan unnlates helt eller delvis dersom inndragningen er urimelig.

SFS  2005: 315

bottom of page